youtube plus facebook instagram aparat telegram

مقالات و دانستنی ها

آزمایش آب توسط دستگاه الکترولیز


آب به دلیل آرایش مولکولی ویژه دارای قابلیت های گوناگونی بوده که یکی ازاین توانایی ها قرار دادن آن به عنوان یک حلال با قابلیت بالاست. این قابلیت همیشه به سود ما نیست. حل شدن بسیاری از ناخالصی ها و ترکیبات مضرواستفاده ما ازاین آب به عنوان آب شرب باعث ورود این ترکیبات به بدن ما می شود. آفت کش ها، فلزات سنگین، فاضلاب صنعتی، انواع پسماند دارویی، مواردی هستند که به وسیله آب به صورت محلول در آمده و همراه آن می تواند وارد بدن ماشوند. این مواد به دو صورت آنی و تدریجی می تواند موجب بروز امراض گوناگون گردند. یکی از راه های شناخت مواد محلول در آب آزمایش الکترولیز است. این دستگاه تشکیل شده است از دو قطب مثبت و منفی که از جنس آهن و آلومینیم می باشد. لازم به ذکر است آب درحالت طبیعی جزء رساناها بشمار می آید که به این حالت آب هدایت الکتریکی گفته می شود. هر چقدراملاح محلول در آب بیشتر باشد هدایت الکتریکی یا رسانا بودن آب بیشتر خواهد بود. وقتی که ما دو سر قطبهای منفی و مثبت دستگاه را داخل آب می گذاریم این قطبها از خود یون آزاد می کنند وهر چه املاح محلول در آب بیشتر باشد این قطبها یون های بیشتری را از خود آزاد می کنند و با نمک های در آب ترکیب شده و موادی بصورت لجن در آب ظاهر می گردد. درعکس روبه رو یک لیوان آب آشامیدنی شهری را می بینیم که هر روزه ماآن را می نوشیم یا در تهیه غذا از آن استفاده می کنیم .
تنها پس از 1 دقیقه الکترولیز، همان آب به ظاهر شفاف و گوارا تبدیل به یک محلول غیر آشامیدنی می شود. در واقع ذرات محلول در آب که ما در حالت عادی آنها را نمی بینیم ازآب جدا شده و ما قادر به مشاهده آنها خواهیم بود. بلهدرست است ، این آب می تواند آبی باشد که ما هر روزه از آن استفاده می کنیم.