اعضای تیم

تیم آکواویتا

خانم سعید

واحد بازاریابی

تیم آکواویتا

خانم وزوائی

واحد اداری

تیم آکواویتا

مهندس حامد حوری

مدیر اجرایی

تیم آکواویتا

حسین حوری

تکنسین واحد فنی

تیم آکواویتا

حسین اشرفیه

تکنسین واحد فنی

تیم آکواویتا

مهندس مشرف

مدیر IT