مهندس حامد حوری

مدیر اجرایی

مهندس علیرضا مقدم

واحد بازاریابی

مهندس مشرف

مدیر IT

حسین حوری

تکنسین واحد فنی

حسین اشرفیه

تکنسین واحد فنی

خانم وزوائی

واحد اداری

تیم آکـواویـتـا

مهندس حامد حوری

مدیر اجرایی

مهندس علیرضا مقدم

واحد بازاریابی و فروش

Mohsen Moshref

مهندس محسن مشرف

مسئول IT

خانم وزوائی

واحد اداری