اعضای تیم

خانم سعید
واحد بازاریابی
خانم وزوایی
واحد اداری
مهندس حامد حوری
مدیر اجرایی
مسئول مستقیم ارتباطات با علاقمندان در حوزه سرمایه گذاری و همکاری در ایران و کشورهای همسایه
ابزارک متن
WITH AQUAVITA™, EXPERIENCE WATER THAT IS PURIFIED USING STATE-OF THE-ART REVERSE OSMOSIS TECHNOLOGY, ALKALIZED, HYDROGEN-ENHANCED AND REMINERALIZED: THE ULTIMATE SOLUTION FOR OPTIMUM HEALTH.
سبدخرید