اعضای تیم

خانم سعید
واحد بازاریابی
خانم وزوائی
واحد اداری
مهندس حامد حوری
مدیر اجرایی
مسئول مستقیم ارتباطات با علاقمندان در حوزه سرمایه گذاری و همکاری در ایران و کشورهای همسایه
Click or drag a file to this area to upload.
سبدخرید